CADprofi

ช่วยในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และ เครื่องกล เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า และ ประปา.

Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com

libraries สำหรับงานผลิต

ได้ประโยชน์จากการรวบรวม Library มาจากหลากหลายผู้ผลิตที่มีเป็นที่รู้จัก:

  • อุปกรณ์ และ แผงควบคุมระบบไฟฟ้า.
  • Busbars, mesh cable trays.
  • การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า.
  • Armature, pumps, boilers, tanks, และ อื่นๆ.
  • ส่วนประกอบของท่อไอเสีย / การติดตั้งปล่องไฟ.
  • ส่วนประกอบของการติดตั้งระบบประปา.
  • ระบบหม้อไอน้ำโดยทั่วไป.