CADprofi

ช่วยในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และ เครื่องกล เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า และ ประปา.

Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com

BIM

เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง BIM (Building Information Modeling) ใช้ในการออกแบบอาคารมากขึ้นในหลายบริษัทของ เราสร้างข้อมูล BIM (รวมถึงรูปแบบ rfa Revit) สำหรับผู้ผลิตจำนวนมาก, โมเดล 3 มิติที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของเราสามารถใช้ในโปรแกรม CAD จำนวนมากที่อนุญาตให้นำเข้าและส่งออกไฟล์ในมาตรฐาน IFC.